Eyelash
Extensions

Classic/ Hybrid Eyelash Extensions
Full Set $145
2-Week Fill $65
3-4 Week Fill $85
5-6 Week Fill $120
Lash Removal $30

Eyelash Lift $90
V-Steam 30min/$60